Dior La Rose茶馆快闪店(成都)

项目品牌: DIOR 迪奥

项目行业: 服装及鞋履

项目日期: 2022-02-26 09:00 2022-02-27 17:00

项目地点: 成都

项目名称: Dior La Rose茶馆快闪店(成都)


Dior La Rose茶馆快闪店

Dior Pop up La ROSE Chengdu Tea House

项目传播


项目现场-end-

图片来自网络及品牌公开信息,出处见品牌


x 10