EQB全球首发 @ Mercedes-EQ之夜上海(预热)

项目品牌: Mercedes-Benz 梅赛德斯-奔驰

项目行业: 汽车及制造

项目日期: 2021-04-13 17:00 2021-04-18 20:00

项目地点: 上海 国际客运港

项目名称: EQB全球首发 @ Mercedes-EQ之夜上海(预热)EQB全球首发 @ Mercedes-EQ之夜上海


2021年04月18日

线上项目预热 - 公关信息项目预热 - EQS信息项目预热 -嘉宾信息


大刘出场
-end-

图片来自网络及品牌公开信息,出处见品牌

原文链接为:https://mp.weixin.qq.com/s/SzAuEtAsgAKSOzGPGvBSRw


x 0