【Leather在现场】三里屯的围挡展示

项目品牌: 待定

项目行业: 房地产商业地产

项目日期: 2023-09-18 11:00 2023-09-18 12:00

项目地点: 北京 三里屯太古里

项目名称: 【Leather在现场】三里屯的围挡展示


三里屯太古里北区 BOTTEGA VENETA 的围挡

三里屯太古里北区 BOTTEGA VENETA 的围挡

三里屯太古里北区 BOTTEGA VENETA 的围挡


三里屯太古里北区 BOTTEGA VENETA 的围挡

三里屯太古里北区 Alexander McQueen 的围挡

三里屯太古里北区 Alexander McQueen 的围挡


三里屯太古里北区 Alexander McQueen 的围挡

这一整面面对瑜舍的墙面会是什么样子呢?


-end-

图片来自Leather现场拍摄,恕不转载

x 1