Smeg Art Space 快闪店

项目品牌: 待定

项目行业: 家电及工业制造

项目日期: 2022-06-18 10:00 2022-08-30 22:00

项目地点: 福州 万象城

项目名称: Smeg Art Space 快闪店


Smeg Art Space POP-UP STORE

2022年06月18日-2022年08月30日

福州 万象城

项目现场


与未来共叙,意大利品牌Smeg构建「Smeg Art Space」,让福州人于国际先锋艺术中共叙生活理想,在美术馆中领略纯粹意式艺术生活风情。

-end-

来自华润置地公众号内容,出处见网络

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3PFIn1yrup9FIO8UJQgKNg

x 1